Category Archives: Uncategorized

4 mẹo để thành công như một đại lý bất động sản

Có nguồn thu nhập sao lưu

Bạn nên có đủ tiền tiết kiệm để làm công việc này ít nhất sáu tháng mà không có hoa hồng hoặc giữ công việc này của bạn trong một thời gian.

Trở thành một nhân viên môi giới bất động sản có thể không phải là kế hoạch của bạn, nhưng bạn cần phải có khả năng trả hóa đơn trong khi bắt đầu.

Trừ khi bạn có một số thành viên gia đình hoặc bạn bè sẵn sàng mua nhà, bạn có thể làm nhiều tháng mà không có thu nhập.

Phần lớn hoạt động kinh doanh của các đại lý thất bại trong năm đầu tiên hoặc năm thứ hai.

Hãy để cho khách hàng thấy được sự khác biệt của đại lý của bạn so với những đại lý khác bằng cách nêu ra được nhưng lý do chẳng hạn như những lý do khiến bạn phải mua ngay nệm cát tường.

Uy tín và niềm tin thương hiệu phải được xây dựng từ đầu nếu muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó.

 

4 mẹo để thành công như một đại lý bất động sản

Nhận Mentor hoặc chọn một người môi giới được đào tạo tốt

Thử nghiệm không phải là điều bạn cần cho sự thành công khi trở thành một đại lý bất động sản.

Bạn cần nó cho giấy phép, nhưng bạn cần nhiều hơn nữa để làm cho doanh nghiệp này thành công.

Có được một đại lý thành công hoặc môi giới cho một người cố vấn, hoặc cung cấp để hỗ trợ họ trong giao dịch của họ.

Có rất nhiều điều cần biết về quá trình này, và không chỉ là “bán hàng”. Bạn sẽ cần phải hiểu và giải thích các cuộc khảo sát, bảo hiểm quyền sở hữu, những trở ngại, hành động, và nhiều hơn nữa.

Bạn sẽ cảm thấy có nhiều khả năng hơn nếu bạn ít nhất đã nhìn thấy các tài liệu này trong quá trình một vài giao dịch bất động sản.

Bắt đầu xây dựng danh sách kinh doanh

Một số người gọi nó là “phạm vi ảnh hưởng” của bạn. Trở thành một đại lý bất động sản chỉ là bước đầu tiên trong sự nghiệp lâu dài của bạn với người mua, người bán, nhà đầu tư, thẩm định viên, nhân viên cho vay, môi giới thế chấp, thanh tra, các công ty quyền sở hữu và những người khác.

Bắt đầu ngay bằng cách tìm kiếm một hệ thống quản lý liên lạc tốt, trong đó bạn sẽ nhập tất cả các địa chỉ liên hệ và triển vọng.

Bạn sẽ muốn theo dõi qua thời gian, và bạn sẽ cần một cách hiệu quả để xác định thông tin bạn đã gửi cho khách hàng tiềm năng và các địa chỉ liên hệ.

thành công kinh doanh bất động sản

Bắt đầu ngay với công nghệ và Internet

Mặc dù một số doanh nghiệp có nhiều năm kinh doanh có thể tiếp tục thành công do giới thiệu và kinh doanh trong những năm qua, bạn sẽ cần phải sử dụng trang web và mạng xã hội để có được chỗ dựa vững chắc với người mua và người bán ngày nay.

Hiện nay có rất nhiều thương hiệu nệm cao su dù mới xuất hiện nhưng Bạn biết gì về nệm cao su ? đã tạo được rất nhiều thị phần, bạn hãy tham khảo sự thành công này để áp dụng cho đại lý bất động sản của mình nhé!

Tapu Döner Sermayesinde Değişiklik

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tapu ve kadastro döner sermayesinde neler değişti?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yasa, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin faaliyetleri ve gelirlerini, hizmet bedeli olarak belirlenen tarifeyi, döner sermaye ücretinin belirlenmesine yarayan yöresel katsayıların alt ve üst limiti ve kriterleri ile döner sermaye ücretinin ödeme esaslarını, artış oranları ve muafiyetleri Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenliyor.

Yasaya göre tarife cetvelindeki yöresel katsayılar; illerin, ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi, taşınmazların değeri dikkate alınarak bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenecek.

Tarife cetvelinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tutarları veya oranları, yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Döner sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

Tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemleri ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye hizmet bedeli alınmayacak.

Veri paylaşımına ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenebilecek.

Tasarının kabul edilmesinin ardından Başkanvekili Sadık Yakut, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.